NEWS

新闻故事

四川美食汇活动开始了 百分百中奖哦

日期:2013年8月12日 09:09

一、活动主题

四川美食汇

二、活动时间

2013813(周二)——2013825(周日)     13

三、营销策略

1、营销内容

“指定商品”单张小票买满39元,即有机会100%中奖;

 

“四川美食汇”活动指定商品
         
序号 销售编码 销售名称 商品编码 商品名称
1 63007 泡椒凤爪 63007 泡椒凤爪
2 63105 辣香鸡系列 63033 辣香鸡(香辣味)
3 63035 辣香鸡(烧烤味)
4 63161 哈哥兔肉系列 63158 哈哥兔肉(五香味)
5 63159 哈哥兔肉(麻辣味)
6 63160 哈哥兔肉(酱香味)
7 63166 张飞牛肉系列 63162 张飞牛肉(五香)
8 63163 张飞牛肉(香辣)
9 63164 张飞牛肉(麻辣)
10 63165 张飞牛肉(香酥)
11 63177 灯影牛肉系列 63175 灯影牛肉(五香味)
12 63176 灯影牛肉(麻辣味)
13 63181 龙纹天骄牛肉系列 63179 龙纹天骄牛肉(麻辣味)
14 63180 龙纹天骄牛肉(五香味)
15 63183 手撕牛肉系列 63182 手撕牛肉(麻辣味)
16 63183 手撕牛肉(五香味)
17 63187 冷吃兔系列 63185 冷吃兔(麻辣味)
18 63186 冷吃兔(五香味)
19 64227 郭大良心豆腐干系列 64223 郭大良心豆腐干(五香味)
20 64225 郭大良心豆腐干(麻辣味)
21 64319 金针菇系列 64317 香辣金针菇
22 64318 山椒金针菇
23 64325 好巴食豆腐干系列 64320 好巴食豆腐干(麻辣味)
24 64322 好巴食豆腐干(五香味)
25 64323 好巴食豆腐干(泡椒味)
26 64324 好巴食豆腐干(藤椒味)
27 64343 五香卤笋 64343 五香卤笋
28 64354 香辣笋丝 64354 香辣笋丝
29 64355 野山椒脆笋片 64355 野山椒脆笋片
30 72045 30g青豆、香酥豆瓣系列 72041 30g青豆(香辣味)
31 72042 30g青豆(蒜香味)
32 72043 30g香酥豆瓣(椒香味)
33 72044 30g香酥豆瓣(蒜香味)
34 73009 阿甘灯影牛肉丝(五香味)300g 73009 阿甘灯影牛肉丝(五香味)300g
35 73010 阿甘灯影牛肉丝(香辣味)300g 73010 阿甘灯影牛肉丝(香辣味)300g
36 77037 450g糕点特产 77037 450g糕点特产
37 77093 沈师傅鸡蛋干100g 77093 沈师傅鸡蛋干100g
38 77095 裕牛老成都牛皮糖350g 77095 裕牛老成都牛皮糖350g
39 77098 蜀都精八件480g 77098 蜀都精八件480g
40 77099 蜀都蜀八件480g 77099 蜀都蜀八件480g
41 77105 成都特产综合味糕点360g 77105 成都特产综合味糕点360g
42 77369 豆匠卤香干(五香原味) 77369 豆匠卤香干(五香原味)

所属类别: 活动介绍

该资讯的关键词为: